Facebook
 • LINE iconLine
 • สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กออมสิน สินเชื่อสำหรับทุกธุรกิจในปี 2567

  สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กออมสิน มีจุดเด่นอย่างไรบ้าง

  1. สินเชื่อเพื่อธุรกิจออมสินสามารถใช้เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจบริการ เกษตรเพื่อการค้าและอุตสาหกรรม
  2. เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ
  3. สินเชื่อเพื่อธุรกิจออมสินสามารถใช้ลงทุนในทรัพย์สินถาวร
  4. ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น
  5. สินเชื่อเพื่อธุรกิจออมสินสามารถขอวงเงินสินเชื่อเพิ่มได้สูงสุด 15% จากวงเงินสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติ เพื่อนำไปชำระค่าจดจำนอง หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

  สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กออมสิน มีจำนวนเงินให้กู้เท่าไหร่

  • สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กมีวงเงินให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน  โดยมีวงเงินเกินกว่ารายละ  200,000  บาทขึ้นไป แต่จะไม่เกินไม่เกิน 1,000,000 บาท

  อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กออมสิน

  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กออมสิน และอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัด ไม่ชำระหนี้ จะกำหนดให้เป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

  ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กออมสิน

  • เงินกู้ระยะสั้น ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 1 ปี ทั้งนี้ ให้มีการทบทวนวงเงินทุกปี
  • เงินกู้ระยะยาว ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 10 ปี
  • ทั้งนี้กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน เมื่อรวมระยะเวลาชำระเงินกู้กับอายุผู้ค้ำประกันแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี

  รายละเอียดการสมัคร

  คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กออมสิน

  1. เป็นบุคคลธรรมดา อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์
  2. สัญชาติไทย
  3. ประกอบธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร เช่น ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจบริการ

  เอกสารสำหรับขอกู้สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กออมสิน

  สำหรับผู้ขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กออมสิน ประเภท : บุคคลธรรมดา

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้กู้ / กรรมการผู้มีอำนาจกรณีผู้กู้เป็นนิติบุคคล)
  2. สำเนาทะเบียนพาณิชย์
  3. รายละเอียดเอกสารแสดงแหล่งที่มาของรายได้ เช่น ใบเสียภาษี ภ.พ.20 ภ.พ. 30 บิลซื้อ – ขาย ใบกำกับสินค้า ใบสั่งซื้อสินค้า ภาพถ่ายสต๊อกสินค้า
  4. รายละเอียดสำเนาบัญชีเงินฝากที่ใช้หมุนเวียนในกิจการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
  5. สำเนาเอกสารสิทธิ์หลักประกันการทำทำธุรกิจ เช่น ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุดพักอาศัย หรือที่ดินว่างเปล่าในเขตชุมชน

  สำหรับผู้ขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กออมสิน ประเภท : ห้างหุ้นส่วนจำกัด

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้กู้ / กรรมการผู้มีอำนาจกรณีผู้กู้เป็นนิติบุคคล)
  2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และวัตถุประสงค์
  3. รายละเอียดเอกสารแสดงแหล่งที่มาของรายได้ เช่น ใบเสียภาษี ภ.พ.20 ภ.พ. 30 บิลซื้อ – ขาย ใบกำกับสินค้า ใบสั่งซื้อสินค้า ภาพถ่ายสต๊อกสินค้า
  4. รายละเอียดสำเนาบัญชีเงินฝากที่ใช้หมุนเวียนในกิจการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
  5. สำเนางบการเงินฉบับตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี
  6. สำเนาเอกสารสิทธิ์หลักประกันทำธุรกิจ เช่น ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุดพักอาศัย หรือที่ดินว่างเปล่าในเขตชุมชน

  หลักประกันการกู้สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กออมสิน

  1. รายละเอียดบุคคลค้ำประกันร่วมกับหลักประกันประเภทอื่น
  2. รายละเอียดบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
  3. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ที่ดินว่างเปล่า และที่ดินที่เป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา
  4. รายละเอียดสิทธิการเช่าแผงค้า ร้านค้า ที่สามารถเปลี่ยนมือได้
  5. ยานพาหนะที่ใช้ในกิจการ

  อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

  แหล่งยืมเงินด่วนได้จริงที่มาพร้อมดอกเบี้ยแสนถูก

  รายได้

  ถึง ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)

  ดอกเบี้ย

  ถึง ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)

  วงเงิน

  ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)

  รู้จักกับสินเชื่อธนาคารออมสินมนุษย์เงินเดือน

  รายได้

  ถึง ไม่กำหนด (แต่ต้องมีรายได้ประจำ)

  ดอกเบี้ย

  ถึง ระหว่าง 0.75-1.0% ต่อเดือน

  วงเงิน

  สูงสุด 2 แสนบาท

  สมัครกู้เงินด่วนอนุมัติง่ายได้เงินเร็ว 2022

  รายได้

  ถึง ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)

  ดอกเบี้ย

  ถึง ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)

  วงเงิน

  ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)